انجمن علمی روان‌پزشکان ایران

نکات مهم فراخوان چهلمین همایش که ۱۷ تا ۲۰ مهرماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد به قرار زیر است: عنوان همایش امسال، روان‌‌پزشکی برای زمانه‌ی